Thông tin hỗ trợ hệ thống:
- Thông tin hỗ trợ của Sở Y tế:
+ Họ và tên: Lê Minh Thúy
+ ĐT: 0972252295
- Thông tin hỗ trợ của VNPT:
+ Họ và tên: Lê Đức Bảy
+ ĐT: 0941385777, Email: bayld.tha@vnpt.vn
+ Họ và tên: Lê Trọng Dũng + ĐT: 0949790333

Copyright © 2021 VNPT Group